Opšti uslovi za putnike koji imaju koristi od taksi usluga

Ovi Opšti uslovi i odredbe („T&C“) utvrđuju uslove i odredbe koji se primenjuju i regulišu upotrebu aplikacije Pokupi – tehnologije koja povezuje putnike, partnere taksi kompanija i vozače koji nude taksi usluge i pomažu u efikasnijem kretanju po gradovima.

Izraz “vi”, “vaš” odnosi se na korisnika koji traži pružanje taksi usluga za sebe ili treće strane putem aplikacije Pokupi (u daljem tekstu takođe “Korisnik” ili “Putnik”).

Izraz “mi” ili “mi” odnosi se na Pokupi D.O.O, registrovano preduzeće u skladu sa zakonima Crne Gore sa registracijskim kodom 5-0944989 PIB 03331423, sjedište Radoja Dakića bb. 81400 Nikšić, Crna Gora, ali i kompanije i partneri Pokupi grupe. Pokupi grupa označava (a) kompanije u kojima Pokupi D.O.O vrši kontrolu (na primjer podružnice Pokupi D.O.O). Pokupi partneri znače lokalne predstavnike, podružnice, agente itd. Koje imenuje Pokupi D.O.O ..

Partner taksi kompanije znači kompaniju / trgovca pojedinca koji na osnovu odgovarajuće trgovinske dozvole pruža Taksi uslugu putem svojih vozača i vozila.

Vozač označava osobu koja je zaposlena ili radi u ime partnera u voznom parku, a koristi vozilo i ima dozvolu za pružanje taksi usluga.

Taksi usluga znači taksi službu koju vozač obavlja prema putniku.

Cijena karte znači taksi taksi koji prikazuje taksimetar vozača po završetku vožnje, kako je propisano važećim zakonima.

Pokupi aplikacija označava aplikaciju za pametni telefon namijenjenu putnicima da, između ostalog, zatraže i prime taksi uslugu 

Da biste koristili aplikaciju Pokupi, morate se složiti s uvjetima i odredbama navedenim u nastavku. Registracijom korisničkog računa, korisnici potvrđuju da su pročitali, razumjeli i prihvatili T&C.

1. Korištenje aplikacije Pokupi

1.1 Taksi usluge pružaju partneri taksi kompanija preko vozača na osnovu ugovora sa vama o prevozu putnika („Ugovor o prevozu“). Partneri / vozači taksi kompanija pružaju taksi usluge neovisno kao ekonomski i profesionalni prevoznici. Napominjemo da ćete sve sporove koji nastanu iz ili u vezi sa Ugovorom o prevozu razrešiti između vas i partnera / vozača taksi kompanija, u zavisnosti od slučaja. Ugovor o prevozu stupa na snagu prihvaćanjem vaše narudžbe od strane partnera / vozača taksi kompanija putem aplikacije Pokupi, u skladu sa sporazumom između vas i partnera / vozača taksi kompanija.

1.2 Podaci o partnerima taksi kompanija, vozačima i njihovoj taksi službi dostupni su u aplikaciji Pokupi, a računi za putovanja šalju se na adresu e-pošte navedenu u profilu putnika.

1.3 Kada koristite aplikaciju Pokupi, možete odabrati želite li platiti izravno partneru / vozaču taksi kompanija za taksi uslugu (u gotovini) ili koristiti Pokupi plaćanje u aplikaciji. Plaćanja za Pokupi poslovne vožnje obrađuju se posebnim ugovorom za poslovna putovanja. Cijene će uključivati ​​primjenjive poreze tamo gdje to nalaže zakon. Naknade mogu uključivati ​​i druge primjenjive naknade, bez ograničenja, cestarine i / ili dodatne naknade, uključujući naknadu za rezervaciju i naknadu za otkazivanje, komunalne cestarine, aerodromske naknade ili naknade za obradu podijeljenih plaćanja prema važećim zakonima.

1.4 Korištenje aplikacije Pokupi zahtijeva instalaciju mobilne aplikacije, registraciju korisničkog računa i prihvaćanje ovih Uvjeta. Tijekom instalacije aplikacije Pokupi, mobilni broj putnika povezan je s odgovarajućim korisničkim računom Pokupi i dodan u našu bazu podataka. Ako više ne koristite ovaj broj mobitela, morate obavijestiti Pokupija u roku od sedam (7) dana kako bismo mogli anonimizirati podatke vašeg računa. Ako nas ne obavijestite o bilo kakvoj promjeni vašeg broja, vaš mobilni operater može dodijeliti vaš prethodni mobilni broj drugoj osobi koja će kasnije moći vidjeti vaše podatke pomoću aplikacije Pokupi.

2. Promotivni kodovi

2.1 Pokupi D.O.O, može vam slati promotivne kodove po promociji. Kredit s promotivnim kodom može se primijeniti na plaćanje po završetku vožnje i podliježe bilo kojim dodatnim uvjetima utvrđenim na osnovu promotivnog koda. Datumi važenja promotivnih kodova prikazat će se u aplikaciji nakon što primijenite promotivni kod na svoj račun.

2.2 Ako iznos vašeg putovanja premašuje iskoristivi iznos promotivnog koda dodijeljen vašem putovanju, saldo će se automatski odbiti od načina plaćanja vašeg računa. Slično tome, kredit s promotivnim kodom odnosi se samo na vožnju i ne može se prenijeti na sljedeću vožnju / putovanje, pa će stoga biti izgubljen. Na putovanje se može primijeniti samo jedan promotivni kôd.

2.3 Pokupi D.O.O zadržava pravo otkazati bilo koji promotivni kôd u bilo koje vrijeme iz bilo kojeg razloga. To uključuje, ali nije ograničeno na to, ako Pokupi D.O.O smatra da se promotivni kodovi koriste na nezakonit ili lažan način, oni koji su izdati pogrešno i oni

Opšti uslovi za putnike koji imaju koristi od taksi usluga

Ovi Opšti uslovi i odredbe („T&C“) utvrđuju uslove i odredbe koji se primenjuju i regulišu upotrebu aplikacije Pokupi – tehnologije koja povezuje putnike, partnere taksi kompanija i vozače koji nude taksi usluge i pomažu u efikasnijem kretanju po gradovima.

3. Pokupi plaćanje putem aplikacije

3.1 Cjenik za Taksi usluge možete platiti karticom, naplatom putem mobilnog operatera i drugim načinima plaćanja (npr. Pokupi Business itd.), Uključujući plaćanje u aplikaciji (putem Agenta za plaćanja), koje zahtijevaju prethodnu aktivaciju u aplikaciji Pokupi. . Vaša obaveza plaćanja prema partnerima taksi kompanija je ispunjena kada je dan nalog za plaćanje da se sredstva za prevoz prebace na namjenski bankovni račun. Vi ste kao putnik dužni osigurati da se izvrši plaćanje i osigurati raspoloživost dovoljnih sredstava.

3.2 Prilikom plaćanja putem Pokupi plaćanja u aplikaciji, vaše uplate se primaju i prosljeđuju partneru taksi kompanija, a platni agent prosleđuje iznos cene prevoza partneru taksi kompanija. Pokupi D.O.O može od vas zatražiti dodatne podatke kako bi potvrdio način plaćanja.

3.3 Prilikom plaćanja putem usluge Pokupi za plaćanje taksi usluga u aplikaciji, Pokupi D.O.O nije odgovoran za moguće troškove plaćanja trećih strana (mobilni operateri, bankarske naknade itd.). Ovi pružaoci usluga mogu vam naplatiti dodatne naknade prilikom obrade plaćanja u vezi sa Pokupi plaćanjem u aplikaciji. Pokupi D.O.O nije odgovoran za bilo kakve takve naknade i odriče se svake odgovornosti u vezi s tim. Vaš način plaćanja takođe može biti podložan dodatnim uslovima i odredbama koje nameće odgovarajući nezavisni dobavljač usluga plaćanja; molimo vas da pregledate ove uvjete i odredbe prije korištenja načina plaćanja.

3.4 Pokupi partneri bit će odgovorni za funkcioniranje Pokupi plaćanja u aplikaciji i pružit će podršku u rješavanju problema. Rješavanje sporova u vezi s Pokupi plaćanjem u aplikaciji također se odvija preko nas. Za uslugu podrške plaćanju obratite se na: [email protected]. Upiti dostavljeni e-poštom ili aplikacijom Pokupi primit će odgovor u roku od sedam (7) radnih dana. Pokupi će pokušati riješiti žalbe i prijave u vezi s plaćanjem putem aplikacije Pokupi u roku od sedam (7) radnih dana.

4. Naručivanje i otkazivanje taksi usluga

4.1 Ako naručite taksi službu, a partner / vozač taksi kompanija pristane na zahtjev, tada se smatra da je taksi služba naručena i sklopit ćete ugovor o prijevozu s partnerom taksi kompanija. Pokupi D.O.O ne pruža putovanja i nije strana Ugovora o prevozu.

4.2 Otkazivanje upotrebe naručene taksi službe koju je prihvatio partner / vozač taksi kompanija smatra se situacijom u kojoj je vaš zahtjev za taksi uslugom prihvatio partner / vozač taksi kompanije, a vi naknadno odbijete, otkažete ili odbijete taksi Usluga. Kada se taksi usluga otkaže nakon određenog vremenskog perioda određenog u aplikaciji Pokupi, dužni ste platiti naknadu za otkazivanje prema važećim zakonima.

4.3 Ako otkažete zahtjev za taksi službom u više uzastopnih slučajeva u roku od 24 sata, možemo privremeno blokirati vaš račun kao upozorenje bez prethodne najave. Nakon više takvih upozorenja, možemo suspendirati vaš račun na duži period (npr. 6 mjeseci). Nakon tog razdoblja možete zatražiti ponovno aktiviranje računa i vaša prijava će biti pregledana.

4.4 Kada putnik bude obaviješten o dolasku vozila na odredište, a putnik ili osobe za koje je naručen prijevoz ne stignu u vozilo u određenom vremenskom periodu navedenom u aplikaciji Pokupi, smatrat će se da je zahtjev otkazan . Ponekad vaš zahtjev može biti otkazan. Napominjemo da Pokupi D.O.O ne odgovara za takve situacije.

4.5 Jednom kada vozač stigne i pošalje mu se obavijest da je stigao, aplikacija Pokupi može početi naplaćivati ​​cijenu prijevoza na osnovu vremena čekanja u skladu sa zakonskim stopama.

4.6 Ako ste zatražili taksi usluge pomoću aplikacije Pokupi i nanesete štetu vozilu ili njegovom opremanju (između ostalog, oštećenjem ili zamrljavanjem vozila ili uzrokovanjem smrada vozila), partner taksi kompanija i / ili vozač imat će pravo tražiti da platite ugovornu kaznu od 50,00 (pedeset) EUR i tražiti naknadu štete koja premašuje kaznu. Ako ne platite kaznu i / ili nadoknadite štetu, Pokupi D.O.O može tražiti potraživanja u ime stvarnog pružaoca usluga taksi službe (partnera / vozača taksi kompanija).

4.7 Ako želite promijeniti odredište do kojeg će vas vozač prevesti, odredište morate promijeniti u aplikaciji Pokupi.

5. Licenca za upotrebu aplikacije Pokupi

5.1 Sve dok se pridržavate ovih Uvjeta i prava, dodijeljeno vam je besplatno, opozivo, neekskluzivno pravo pristupa i upotrebe aplikacije Pokupi u skladu s ovim PZ, Politikom privatnosti i važećim uslovima trgovine aplikacija. Nećete prenositi ili podlicencirati pravo na pristup i upotrebu Pokupi aplikacije. U slučaju da vam bude otkazano pravo na upotrebu aplikacije Pokupi, odgovarajuća neekskluzivna licenca takođe će biti otkazana. Licencu za upotrebu i pristup aplikaciji Pokupi može opozvati Pokupi D.O.O u bilo koje vrijeme po vlastitom nahođenju.

6.Odgovornost

6.1 Ne možemo garantirati niti preuzeti bilo kakvu odgovornost za kvalitet ili odsustvo nedostataka u pružanju taksi usluga. Kako upotreba aplikacije Pokupi za traženje taksi usluga ovisi o ponašanju partnera taksi kompanija i njihovih vozača, tada BPokupi partneri ne garantuju niti će biti odgovorni za vaše zahtjeve za uslugama prijevoza koje uvijek prihvati partner taksi kompanija.

6.2. Pokupi aplikacija koristi se kao sredstvo za organizovanje slanja taksi usluga u skladu sa važećim crnogorskim zakonima.

6.3 Potrošačevo pravo na povrat ne primjenjuje se na narudžbe aplikacije Pokupi. Zahtev za povraćaj novca od Taksi službe ne povlači vas iz ovog sporazuma tokom kojeg je naručena usluga taksi službe.

6.4 Aplikacija Pokupi pruža se „onakva kakva jeste“ i „koliko je dostupna“. Ne izjavljujemo, garantujemo ili garantujemo da će pristup aplikaciji Pokupi biti neprekinut ili bez grešaka. U slučaju bilo kakvih grešaka u softveru, nastojat ćemo ih ispraviti što je prije moguće, ali imajte na umu da funkcioniranje aplikacije Pokupi može biti ograničeno zbog povremenih tehničkih grešaka i nismo u mogućnosti garantirati da Aplikacija Pokupi će raditi cijelo vrijeme, na primjer, javna uzbuna može rezultirati prekidom usluge.

6.5 Pokupi DOO, Pokupi Partners, njihove pridružene kompanije, poslovni partneri, njihovi predstavnici, direktori i / ili zaposlenici nisu odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu koja bi vam mogla nastati kao rezultat upotrebe aplikacije Pokupi ili oslanjanja na putovanje ugovoreno kroz Pokupi aplikacija, uključujući, ali ne ograničavajući se na: bilo koju direktnu ili indirektnu imovinsku štetu ili novčani gubitak; gubitak dobiti; gubitak posla, ugovora, kontakata, dobre volje, reputacije i bilo koji gubitak koji može nastati prekidom poslovanja; gubitak ili netačnost podataka; i bilo koju drugu vrstu gubitka ili oštećenja.

6.6 Finansijska odgovornost kompanije Pokupi D.O.O i / ili kompanije Pokupi Partners u vezi s kršenjem ovog Uvjeta i ograničenja bit će ograničena na 50,00 (pedeset) eura po putniku. Imat ćete pravo zahtijevati naknadu štete samo ako su Pokupi D.O.O, Pokupi Partners namjerno grubim nehatom prekršili T&C. Pokupi D.O.O i / ili Pokupi Partners neće biti odgovorni ni za radnje / propuste partnera / vozača taksi kompanija, ni za štetu koja je prouzrokovana putnicima.

6.7 Pristajete da u potpunosti obeštetite i držite Pokupi DOO i Pokupi Partners, pridružene kompanije, poslovne partnere, njihove predstavnike, zaposlenike i direktore neškodljivima od bilo kakvih potraživanja ili gubitaka (uključujući obaveze, štete, troškove i izdatke bilo koje prirode) koje trpe kao rezultat vaše upotrebe aplikacije Pokupi (uključujući putovanja koja dobijete korištenjem aplikacije Pokupi).

6.8 Pokupi D.O.O nije odgovoran za izdavanje računa. Račun za pružanje taksi usluga poslat će na e-mail ili će biti dostavljen lično po završetku vožnje u slučaju gotovinskog plaćanja, na zahtjev putnika, od strane partnera / vozača taksi kompanija.

7. Dobra praksa korištenja aplikacije Pokupi

7.1 Budući da Pokupi D.O.O niti bilo koja kompanija iz grupe Pokupi nije pružatelj Taksi usluga, svi problemi s nedostacima ili kvalitetom Taksi usluga rješavat će se u skladu s pravilima i propisima odgovarajućeg ugovora o prevozu i od nadležnog javnog tijela. Možemo podržati putnike u rješavanju bilo kakvog spora s partnerom / vozačem taksi kompanija na prijateljski način.

7.2 Molimo vas da ispunite obrazac za povratne informacije u aplikaciji Pokupi. To nam omogućava da partnerima i vozačima taksi kompanija ponudimo prijedloge za poboljšanje kvaliteta njihove usluge.

7.3 Očekujemo da koristite aplikaciju Pokupi u dobroj namjeri i poštujete partnere / vozače taksi kompanija koji nude ili stvarno pružaju svoje usluge taksija putem aplikacije Pokupi. Pokupi DOO zadržava pravo da zatvori vaš račun ako ste prekršili uslove navedene u ovim Uvjetima ili ako su vaše aktivnosti zlonamerne, odnosno zadržavanje plaćanja za pružanje taksi usluga, prevara, nepoštovanje vozača itd. U ovim slučajevi, vaš račun aplikacije Pokupi može biti blokiran / izbrisan bez prethodne najave.

7.4 Pokupi D.O.O uložit će sve napore kako bi osigurao da samo propisno licencirani taksi i njihovi vozači koji imaju integritet i poštuju svoju profesiju i putnike koriste aplikaciju Pokupi. Međutim, nismo u mogućnosti da garantujemo da svaki partner / vozač taksi kompanija koji su dostupni u aplikaciji Pokupi u svakom trenutku zadovoljava gore navedene kriterijume i važeće zakonske odredbe. Ako naiđete na neprikladnu taksi službu, obavijestite nas ili našu korisničku podršku.

8. Lični podaci

Otvaranjem računa aplikacije Pokupi, putnik pristaje da se vaši lični podaci obrađuju u skladu sa Politikom privatnosti dostupnom na https://pokupi.me/privacy-policy/

9. Izmjene i dopune Opštih uslova / raskida

9.1 Ako su značajne neke izmjene i dopune

u skladu sa Općim uslovima i odredbama, tada ćete biti obaviješteni e-poštom ili putem obavijesti aplikacije Pokupi, uz prethodnu obavijest sedam (7) dana. Ako nastavite koristiti aplikaciju Pokupi, smatrat će se da prihvaćate izmjene i dopune.

9.2 Ove Uvjete možete prekinuti u bilo koje vrijeme i bez najave.

10. Završne odredbe

10.1 Opšti uslovi poslovanja uređivaće se, tumačiće i sprovoditi u skladu sa zakonima Crne Gore. Ako se spor iz ovih Opštih uslova ne može riješiti pregovorima, tada će se spor konačno riješiti na sudovima u Podgorici. Ako se smatra da je bilo koja odredba Opštih uslova neprovediva, stranke će zamijeniti dotičnu odredbu izvršnom odredbom koja približava namjeru i ekonomski učinak pogođene odredbe. Ako jedna od odredbi ovog Uvjeta bude ili postane nevaljana, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi.

10.2 Ovi Opšti uslovi važe za korišćenje taksi usluga u aplikaciji Pokupi na teritoriji Crne Gore.

10.3 Sve žalbe i reklamacije možete poslati našem timu za podršku na sljedeću e-adresu: [email protected].

Datum stupanja na snagu Opštih uslova: 01.01.2021