Opšti uslovi za vozače i taksi kompanije

Ovi Opšti uslovi utvrđuju glavne uslove i odredbe koji se primenjuju i regulišu upotrebu Pokupi usluga. Da biste pružali usluge prevoza putem Pokupi platforme, morate se složiti sa uslovima i odredbama koji su navedeni u nastavku.

1. DEFINICIJE

1.1. Pokupi (takođe nazvani “mi”, “naši”, “mi” ili “PokupiMe”) – Pokupi DOO privatno društvo sa ograničenom odgovornošću osnovano i registrovano u skladu sa zakonima Crne Gore sa registracionim kodom 5-0944989 PIB 03331423, sedište Radoja Dakića bb. 81400 Nikšić, Crna Gora, ali i kompanije i partneri Pokupi grupe. Pokupi grupa znači (a) kompanije u kojima Pokupi D.O.O vrši kontrolu (na primjer podružnice Pokupi D.O.O). Pokupi partneri znače lokalne predstavnike, podružnice, agente itd. Koje imenuje Pokupi D.O.O ..

1.2. Pokupi usluge – usluge koje Pokupi pruža, uključujući pružanje i održavanje aplikacije Pokupi, platforme Pokupi, plaćanja unutar aplikacije, korisničke podrške, komunikacije između vozača i putnika i drugih sličnih usluga.

1.3. Pokupi App – aplikacija za pametne telefone za vozače i putnike da traže i primaju usluge prevoza

1.4. Pokupi platforma – tehnologija koja povezuje putnike sa vozačima kako bi im pomogla da se efikasnije kreću po gradovima.

1.5. Putnik – osoba koja traži Usluge prevoza pomoću platforme Pokupi.

1.6 Partner taksi kompanije – kompanija / jedini trgovac koji pruža taksi usluge – koji ima, pored svih potrebnih zahtjeva, i odgovarajuće dozvole za taksi trgovinu. Svaki partner flote dobit će osobni račun partnera POKUPI Taxi kompanije.

1.7. Vozač (takođe se naziva „vi“) – osoba koja pruža usluge prevoza putem platforme Pokupi. Svaki vozač će dobiti lični račun vozača Pokupi za korištenje aplikacije Pokupi i platforme Pokupi.

1.8. Ugovor – ovaj ugovor između vozača i u vezi sa upotrebom usluga Pokupi koji se sastoji od:

1.8.1. ovih Opštih uslova;

1.8.2. posebni uslovi prikazani u aplikaciji Pokupi, npr. u vezi sa informacijama o cijenama ili opisima usluga;

1.8.3. smjernice za vozače; i

1.8.4. ostali uslovi navedeni u ovom sporazumu koji se mogu povremeno mijenjati.

1.9. Cena karte – naknada koju je putnik dužan platiti vozaču za pružanje usluga prevoza.

1.10. Pokupi naknada – naknada koju je vozač dužan platiti Pokupi za korištenje Pokupi platforme.

1.11. Plaćanje putem aplikacije – kartice, naplata putem mobilnog operatera i drugi načini plaćanja koje putnik koristi putem aplikacije Pokupi za plaćanje usluga prijevoza.

1.12. Račun vozača Pokupi – pristup web lokaciji koja sadrži informacije i dokumente u vezi sa upotrebom usluga Pokupi tokom pružanja usluga prevoza, uključujući računovodstvenu dokumentaciju. Vozač može pristupiti Pokupi računu vozača na https://pokupi.me/mne/vozac/ unošenjem korisničkog imena i lozinke.

1.13. Napojnica – napojnica koju putnik nudi po vlastitom nahođenju uz plaćenu cijenu.

1.14 Usluge prevoza – usluga prevoza koju vozač pruža putniku čiji je zahtjev vozač prihvatio putem aplikacije Pokupi.

2. ULAZENJE U SPORAZUM

2.1. Prije korištenja usluga Pokupi, morate se prijaviti davanjem traženih podataka u aplikaciji za registraciju na web lokaciji i učitavanjem potrebne dokumentacije kako mi zahtijevamo. Možete se prijaviti ili kao pravna ili kao fizička osoba. Nakon uspješnog popunjavanja prijave za prijavu, pružit ćemo vam lični račun dostupan putem korisničkog imena i lozinke. Klikom na dugme „Prijavi se“ na kraju prijave za prijavu izjavljujete i jamčite da:

2.1.1. shodno važećim zakonskim aktima, imate pravo da sklopite ugovor s nama da koristimo platformu Pokupi za pružanje usluge prevoza;

2.1.2. pažljivo ste proučili, u potpunosti razumijete i slažete se da ćete se obvezati ovim Općim uvjetima, uključujući sve obaveze koje proizilaze iz ovog Ugovora i iz Ugovora;

2.1.3. sve informacije koje ste nam predstavili su tačne, tačne i potpune;

2.1.4. redovno ćete držati Pokupi Driver Account tačnim, a informacije o profilu ažuriranim u svakom trenutku;

2.1.5. nećete ovlastiti druge osobe da koriste vaš račun vozača Pokupi niti će ga prenijeti ili dodijeliti bilo kojoj drugoj osobi;

2.1.6. nećete koristiti usluge Pokupi u neovlaštene ili nezakonite svrhe i narušiti pravilan rad usluga Pokupi;

2.1.7. u svakom trenutku se u potpunosti pridržavate svih zakona i propisa važećih u državi u kojoj pružate usluge prevoza, uključujući (ali ne ograničavajući se na) zakone koji regulišu usluge prevoza putnika;

2.2. Prilikom registracije dužni ste dostaviti svoje bankovne rekvizite prilikom popunjavanja podataka o plaćanju. U slučaju da ste pravno lice, morate umetnuti bankovni račun kompanije. Naknade za plaćanje putem aplikacije prenosimo na bankovni račun koji ste naveli. Ne odgovaramo za bilo kakve netačne novčane transakcije u slučaju da ste dali pogrešne bankovne rekvizite.

2.3. Nakon podnošenja prijave za prijavu, primit ćete e-poštu s dodatnim uvjetima koji moraju biti ispunjeni da biste mogli koristiti Pokupi usluge. Ovi uslovi mogu uključivati ​​pružanje kaznene evidencije, važeće vozačke dozvole, zadovoljavajuće tehničko stanje vozila, završetak kursa obuke, posjedovanje mobilnog uređaja koji podržava GPS i druge uvjete opisane u odgovarajućoj e-pošti. Nepoštivanje predviđenih zahtjeva i uslova može rezultirati raskidom Ugovora i pravom na korištenje Pokupi usluga.

2.4. Slažete se da u određenim gradovima ili zemljama Pokupi D.O.O može dodijeliti bilo koju našu obavezu koja proizlazi iz Općih uslova ili sporazuma kompanijama i partnerima Pokupi grupe. To uključuje, između ostalog, dodjeljivanje prava i obaveza u vezi s pregledom dokumenata u vezi sa prijavama za prijavu, obukom, naplatom Pokupi naknada, prosljeđivanjem dugovanih naknada, posredovanjem plaćanja u aplikaciji, licenciranjem aplikacije Pokupi itd.

2.5. Registriranje računa kao pravne osobe (tj. Kompanije). Smatrate se pravnom osobom ako je primalac naknada označen kao pravna osoba u detaljima plaćanja (dostupno na Pokupi Driver Account). U tom se slučaju navedena pravna osoba smatra pružaocem usluga prevoza i stranom ovih Opštih uslova, Ugovora i svih daljih sporazuma. Samo određena fizička osoba navedena u procesu registracije može faktički pružati Usluge prevoza. Takva fizička osoba može koristiti račun vozača samo ako je pročitala i pristala na obavezivanje ovih Opštih uslova i bilo koje dalje dokumentacije koja je dio Ugovora. PRAVNA OSOBA U DETALJIMA O PLAĆANJU I PRIRODNA OSOBA ČINJENO FAKTNO DAJUĆI TRANSPORTNE USLUGE PO BOLT RAČUNU OSTATI ĆE JEDINSTVENO I NEKOLIKO ODGOVORNIH ZA BILO KOJE KRŠENJE OPŠTIH USLOVA I SPORAZUMA KOJE VODE VOZAČ.

2.7. Registriranje računa vozača Pokupi kao kompanije za vozni park (ili „Taksi kompanija“). Po zaključenju odvojenog sporazuma, kompanija flote može sama registrovati račune svojim zaposlenima i / ili pružaocima usluga. U tom slučaju, od flotne kompanije će se tražiti da osigura da se njezini zaposlenici i / ili pružaoci usluga pridržavaju zahtjeva Općih uvjeta, sporazuma i svih daljnjih sporazuma i dogovore da djeluju u skladu s tim uvjetima i obavezama. Kompanija flote i njeni zaposlenici i / ili pružaoci usluga ostaju solidarno odgovorni za bilo kakvu povredu koju izvrši takav zaposlenik i / ili pružatelj usluga.

3. PRAVO NA KORIŠTENJE APLIKACIJE Pokupi I RAČUNA VOZAČA Pokupi

3.1. Licenca za upotrebu aplikacije Pokupi i računa vozača Pokupi. Ovisno o vašem poštivanju Ugovora, ovime vam dodjeljujemo licencu za korištenje aplikacije Pokupi i računa vozača Pokupi. Licenca vam ne daje pravo da podlicencirate ili prenosite bilo koja prava na treća lica. Bez obzira na gore navedeno i ako se tako posebno dogovore, kompanije flote mogu pod-licencirati aplikaciju Pokupi i račun vozača Pokupi članovima svoje flote.

3.2. Tokom upotrebe aplikacije Pokupi i / ili računa vozača Pokupi ne možete:

3.2.1. dekompilirati, inverzirati ili na drugi način pokušati dobiti izvorni kod aplikacije Pokupi, računa vozača Pokupi ili drugog softvera kompanije Pokupi;

3.2.2. izmijeniti aplikaciju Pokupi ili račun vozača Pokupi na bilo koji način ili u bilo kojem obliku ili koristiti modifikovane verzije aplikacije Pokupi ili račun vozača Pokupi;

3.2.3. prenose datoteke koje sadrže viruse, oštećene datoteke ili bilo koji drugi program koji može oštetiti ili negativno utjecati na rad na Pokupi platformi;

3.2.4. pokušati dobiti neovlašteni pristup aplikaciji Pokupi, računu vozača Pokupi ili bilo kojoj drugoj Pokupi usluzi.

3.3. Ovdje dodijeljena licenca opoziva se automatski i istovremeno s raskidom Ugovora. Nakon raskida Ugovora morate odmah prestati koristiti Pokupi aplikaciju i Pokupi račun vozača, a mi imamo pravo blokirati i izbrisati račun vozača bez prethodne najave.

3.4. Korištenje oznaka i naljepnica Pokupi. Uz to, možemo vam dati oznake, naljepnice, naljepnice ili druge znakove koji se odnose na marku Pokupi ili na drugi način ukazuju da koristite platformu Pokupi. Dajemo vam neekskluzivnu, neprenosivu licencu koja se ne može prenositi za upotrebu takvih znakova i samo u svrhu naznake da pružate usluge prevoza putem platforme Pokupi. Nakon raskida Ugovora morate odmah ukloniti i odbaciti sve znakove koji se odnose na marku Pokupi.

3.5. Sva autorska prava i zaštitni znakovi, uključujući izvorni kod, baze podataka, logotipe i vizuelne dizajne, u vlasništvu su Pokupija i zaštićeni su zakonima o autorskim pravima, zaštitnim znakovima i / ili poslovnim tajnama i međunarodnim ugovornim odredbama. Korištenjem Pokupi platforme ili bilo koje druge Pokupi usluge ne stičete nikakva prava vlasništva nad bilo kojim intelektualnim vlasništvom.

4. PRUŽANJE USLUGA PREVOZA

4.1. Obaveze vozača. Ovim garantirate pružanje usluga prevoza u skladu sa Opštim uslovima, ugovorom, kao i zakonima i propisima koji se primenjuju u državi u kojoj pružate usluge prevoza. Imajte na umu da ste u potpunosti odgovorni za svako kršenje lokalnih zakona i propisa koje mogu nastati pružanjem usluga prevoza.

4.2. Morate imati sve dozvole (uključujući važeću vozačku dozvolu), dozvole, osiguranje automobila, osiguranje od odgovornosti (ako je primjenjivo), registracije, certifikate i drugu dokumentaciju koja je potrebna za primjenu u nadležnosti za pružanje usluga prijevoza. Vaša je obaveza održavati valjanost sve gore navedene dokumentacije. Pokupi zadržava pravo da od vas zahtijeva da predočite dokaze i podnesete na uvid sve potrebne licence, dozvole, odobrenja, ovlaštenja, registracije i potvrde.

4.3. Usluge prevoza morate pružati na profesionalan način u skladu sa poslovnom etikom koja se primjenjuje na pružanje takvih usluga i nastojati da ispunite putnikov zahtjev u najboljem interesu putnika. Između ostalog, vi (i) morate putovati najjeftinijom rutom za putnika, osim ako putnik izričito ne zatraži drugačije; (ii) ne mogu se neovlašteno zaustaviti; (iii) u vozilu ne smiju biti drugi putnici osim Putnika i putnika koji prate Putnika; i (iv) mora se pridržavati svih važećih saobraćajnih zakona i propisa, tj. ne smije provoditi nikakve radnje koje mogu poremetiti vožnju ili percepciju stanja u prometu, uključujući držanje telefona u ruci dok se vozilo kreće.

4.4. Zadržavate jedino pravo da odredite kada pružate usluge prevoza. Prihvatit ćete, odbiti ili zanemariti zahtjeve Putničkih usluga koje su putnici postavili po vašem izboru.

4.5. Troškovi nastali pružanjem usluga prijevoza. Obavezni ste osigurati i održavati svu opremu i sredstva neophodna za obavljanje Usluga prijevoza o svom trošku, uključujući automobil, pametni telefon itd. Odgovorni ste i za plaćanje svih troškova nastalih tokom obavljanja Usluga prijevoza. uključujući, ali ne ograničavajući se na gorivo, troškove mobilnog podatkovnog paketa, naknade za carine, amortizaciju vozila, osiguranje, relevantne poreze na korporacije ili plaće itd. Imajte na umu da upotreba aplikacije Pokupi može dovesti do potrošnje velike količine podataka na svoj plan mobilnih podataka. Stoga vam predlažemo da se pretplatite na podatkovni paket s neograničenim ili vrlo velikim kapacitetom za korištenje podataka.

4.6. Cijene. Imate pravo naplatiti kartu za svaku instancu kada ste prihvatili putnika na platformi Pokupi i izvršili uslugu prijevoza prema zahtjevu (tj. Cijenu). Cijena se izračunava na osnovu zadane osnovne cijene, udaljenosti određenog putovanja koja je određena brojilom koje je ugradilo treće lice u vozilo i odobrilo ga pravno tijelo za transport ili uređaj zasnovan na GPS-u i trajanju određenog putovanja . Zadana osnovna cijena može varirati u zavisnosti od situacije na lokalnom tržištu. Na tržištima s plaćanjem putem aplikacije, možete pregovarati o cijeni slanja tako što ćete nam poslati odgovarajući zahtjev koji je potpisan digitalno ili ručno. Uz to, uvijek ćete imati pravo naplatiti putniku manje od cijene koju je naznačila aplikacija Pokupi. Međutim, punjenje Putnika manje nego što aplikacija Pokupi pokazuje, ne smanjuje Pokupi naknadu.

4.7. Unaprijed cijena. Putniku se može ponuditi da koristi opciju vožnje koja omogućava putniku da pristane na fiksnu cijenu za određenu instancu usluge prijevoza koju pružate vi (tj. Unaprijed cijena). Avansna cijena putem aplikacije Pokupi prenosi se putniku prije nego što se zatraži vožnja, a vama kada vožnja bude prihvaćena ili na kraju vožnje. Cijena, izračunata u skladu s odjeljkom 4.6, primjenjivat će se umjesto unaprijed cijene, ako Putnik promijeni odredište tokom vožnje, ako traje značajno duže od procijenjenog zbog prometa ili drugih faktora ili kada druge neočekivane okolnosti utječu na karakteristike vožnje materijalno (npr. ruta se koristi tamo gdje se primjenjuju putarine).

4.8. Na tržištima s plaćanjem putem aplikacije, ako utvrdite da je došlo do greške u izračunu cijene karte i želite izvršiti ispravke u izračunu cijene, morate predati peticiju u odjeljku „Pregled cijene“ Pokupija Aplikacija. Ako peticija u odjeljku „Pregled cijene“ aplikacije Pokupi nije podnesena, Pokupi neće izvršiti ponovni izračun cijene ili vam nadoknaditi grešku u izračunu cijene karte. Ova opcija nije primjenjiva na tržištima sa samo gotovinskim plaćanjem.

4.9. Pokupi može prilagoditi cijenu prijevoza za određenu dovršenu narudžbu ako otkrijemo kršenje pravila (npr. Kretanje dužom rutom ili ne zaustavljanje mjerača cijene aplikacije Pokupi nakon završetka usluga prijevoza) ili u slučaju tehničke greške koja utječe na konačnu cijena je utvrđena. Pokupi takođe može smanjiti ili otkazati cijenu karte u slučaju da imamo opravdani razlog da sumnjamo na prevaru ili žalba Putnika ukazuje na vaše kršenje. Pokupi će iskoristiti svoje pravo da smanji ili otkaže cijenu karte na razuman i opravdan način.

4.10. Putnik može imati mogućnost plaćanja karte za usluge prevoza ili direktno vama ili putem plaćanja u aplikaciji, na tržištima na kojima je ova opcija dostupna, kako je opisano u odjeljku 6. ovih Opštih uslova. U slučaju da Putnik plati kartu direktno, vaša je obaveza naplatiti cijenu. U slučaju da putnik ne uspije ili odbije platiti, Pokupi će u vaše ime poslati putniku obavijest o dugu. Takvo ovlaštenje proizlazi iz mandata agenta za plaćanja dodijeljenog Pokupiju i ne podrazumijeva da Pokupi ima obvezu nadoknaditi cijenu koju nije platio putnik. Ako se putnici u vozilu ne slože platiti cijenu prijevoza za pružanje usluge prijevoza, cenu će platiti putnik koji je naredio pružanje usluge prijevoza. Ako putnik opravdano odbije platiti cijenu karte na račun da su vaši podaci navedeni u aplikaciji Pokupi netačni, tada vam Pokupi neće nadoknaditi takve troškove.

4.11 Savjeti. Na nekim tržištima putnicima se može dati mogućnost da vam daju napojnicu nakon uspješnog pružanja usluga prijevoza. Putnik vam može dati napojnicu samo na način koji je odobrio Pokupi za davanje napojnica. Napojnica neće utjecati na iznos Pokupi naknada i Pokupi neće prikupiti proviziju za napojnicu koju plaća putnik. Dužni ste u potpunosti poštivati ​​sve porezne obveze koje proizlaze iz napojnice. Maksimalnu vrijednost napojnice možemo ograničiti po vlastitom nahođenju.

4.12. Računi. Nakon svakog uspješnog pružanja Usluga prijevoza, Pokupi će stvoriti i proslijediti putniku potvrdu koja se sastoji od nekih ili svih sljedećih podataka: poslovno ime kompanije, mjesto poslovanja, ime i prezime vozača, fotografija Vozač, broj servisne dozvole (ako je primjenjivo), registarski broj vozila, datum-, vrijeme-, početna i krajnja lokacija-, trajanje i dužina-, cijena i cijena putovanja i napojnice plaćeni za pružanje usluge prijevoza. Potvrda svake pružene usluge prevoza dostupna vam je putem računa vozača Pokupi.

4.13. Naknada za otkazivanje i naknada za vrijeme čekanja. Putnik može otkazati zahtjev za Usluge prijevoza koji je vozač prihvatio putem aplikacije Pokupi. Na nekim tržištima vozač može imati pravo na tarifu za otkazane usluge prevoza (naknada za otkazivanje) u slučaju da putnik otkaže prihvaćeni zahtev za usluge prevoza nakon određenog vremenskog perioda određenog aplikacijom Pokupi.

4.14. Ako tokom pružanja Usluga prevoza putnik ili njegovi suvozači iz nehata oštete vozilo ili njegovu opremu (između ostalog, oštećenjem ili zamrljavanjem vozila ili stvaranjem smrada), imat ćete pravo tražiti od putnika da plati kaznu do 50 EUR i tražiti naknadu štete koja premašuje kaznu. Ako Putnik ne pristane na plaćanje kazne i / ili naknadu štete, morate nas obavijestiti i mi ćemo u vaše ime pokušati naplatiti od Putnika kaznu i / ili relevantne troškove. Međutim, imajte na umu da ne preuzimamo nikakvu odgovornost za direktne ili indirektne štete u vezi sa čišćenjem ili održavanjem vozila koje je prouzrokovao putnik.

4.15. Vaše porezne obaveze. Ovim potvrđujete da ste dužni u potpunosti se pridržavati svih poreskih obaveza koje proizilaze iz važećih zakona u vezi sa pružanjem usluga prevoza, uključujući (i) plaćanje poreza na dohodak, poreza na socijalno osiguranje ili bilo kojeg drugog poreza na snazi; i (ii) ispunjavanje svih obaveza zaposlenih i poreske registracije za obračune u pogledu računovodstva i transfera nadležnim državnim vlastima, kako nalaže važeći zakon. U slučaju da nam Porezna uprava podnese valjanu prijavu za pružanje informacija u vezi sa vašim aktivnostima, poreznom organu možemo dati na raspolaganje podatke o vašim aktivnostima u opsegu utvrđenom važećim zakonskim aktima. Pored toga, vaša je obaveza da se pridržavate svih važećih poreznih propisa koji se mogu primeniti u vezi sa pružanjem usluga prevoza. Ovim se slažete da nadoknadite Pokupi sve državne takse, potraživanja, plaćanja, novčane kazne ili druge porezne obaveze koje će Pokupi snositi u vezi sa obavezama koje proizlaze iz važećih poreznih propisa koje niste ispunili (uključujući plaćanje poreza na dohodak i poreza na socijalnu pomoć).

4.16. Ovlaštenje vozača za izdavanje računa. Pokupi ima pravo da u vaše ime izda putniku račun kako bi vam nadoknadio bilo koju cenu karte, ugovorne kazne ili druge naknade koje vam Pokupi posreduje. Na tržištima na kojima Pokupi izdaje račune, račun će vam biti dostupan putem računa vozača Pokupi.

5. NAKNADE ZA POKUPI

5.1. Da biste koristili usluge Pokupi, dužni ste platiti naknadu (tj. Naknadu za Pokupi). Naknada za Pokupi plaća se na osnovu cijene svakog naloga za uslugu prijevoza koji ste izvršili. Iznos naknade za Pokupi dostupan vam je e-poštom, aplikacijom Pokupi, računom vozača Pokupi ili drugim odgovarajućim sredstvima. Molimo vas da uzmete u obzir da se naknada za Pokupi s vremena na vrijeme može mijenjati. Poslat ćemo vam prethodnu obavijest o svakoj takvoj promjeni. Ovo se ne odnosi na tržišta samo gotovinom na kojima je Pokupi naknada pretplata koja se plaća do početka vašeg mjesečnog ciklusa.

5.2. Morate platiti Pokupi naknadu i sve ostale naknade koje nam pripadaju za prethodni mjesec najkasnije do 15. dana narednog mjeseca. Nakon odlaganja plaćanja Pokupi naknade, dužni ste platiti kaznu za zakašnjenje plaćanja u iznosu od 0,04% (nula tačaka nula četiri posto) od neplaćenog iznosa dnevno. Dužni ste pokriti sve troškove koji su nastali kod nas u vezi sa aktivnostima naplate dugova.

6. PLAĆANJA U APLIKACIJI

6.1. Putnicima možemo omogućiti plaćanje usluge prijevoza karticama, naplatom putem mobilnog operatera i drugim načinima plaćanja (Pokupi Business itd.) Direktno u aplikaciji Pokupi (tj. Plaćanje u aplikaciji). Ovim nas ovlašćujete kao svog komercijalnog agenta da primamo karte i druge naknade koje putnik plaća putem plaćanja u aplikaciji i da vam prosljeđujemo odgovarajuća sredstva. Svaka obaveza plaćanja koju je Putnik izvršio putem plaćanja putem aplikacije smatrat će se ispunjenom od trenutka izvršenja plaćanja.

6.2. Ne možete odbiti plaćanje od strane Putnika putem plaćanja putem aplikacije ili utjecati na putnika protiv upotrebe plaćanja unutar aplikacije. U slučaju da bez opravdanog razloga odbijete prihvatiti plaćanje putem aplikacije, imat ćemo pravo naplatiti vam ugovornu kaznu u iznosu od 15 eura za svako odbijanje i / ili blokirati vaše pravo na korištenje usluga Pokupi u slučaju ponavljanja ponašanja .

6.3. Pokupi zadržava pravo distribucije promotivnog koda vozačima po našem nahođenju po promotivnoj osnovi. Morate prihvatiti upotrebu promotivnog koda samo kada vozač primijeni kôd u aplikaciji na putovanje koristeći plaćanje karticom. Promo kodovi se ne mogu primijeniti na gotovinska putovanja. Ako se sumnja da je upotreba promotivnih kodova prevara, nezakonita, koju vozač koristi u suprotnosti s našim Odredbama i uslovima koji se odnose na upotrebu promotivnih kodova, tada se promotivni kod može otkazati i Pokupi nenaplaćeni iznos neće nadoknaditi Vozač.

6.4 Ako je opcija dostupna i putnik odluči da vam da napojnicu direktno u aplikaciji Pokupi, Pokupi će u vaše ime prikupiti napojnicu zajedno sa cijenama karte i ostalim naknadama koje putnik plaća putem plaćanja u aplikaciji. Ako se sumnja da je plaćanje napojnice prevara, nezakonito, u druge svrhe, a ne kao napojnicu koja se odnosi na uslugu koju pruža ili koristi vozač u suprotnosti sa našim Odredbama i uslovima, a Pokupi tada može zadržati napojnicu.

6.4. Imate pravo pregledati izvještaje o plaćanju u aplikaciji na računu ili aplikaciji Pokupi Driver. Izvještaji će prikazati iznose plaćanja putem aplikacije posredovanih u prethodnoj sedmici, kao i zadržane iznose Pokupi naknade. Morate nas obavijestiti o svim važnim okolnostima koje mogu utjecati na naše obaveze prikupljanja i distribucije cijena karata plaćenih putem plaćanja u aplikaciji.

6.5. Nismo vam dužni platiti cijenu putničke pristojbe ako putovanje putem aplikacije nije uspjelo jer je putnička kreditna kartica ili druga uplata otkazana ili je neuspješna iz drugih razloga. U tom slučaju pomoći ćemo vam da zatražite cijenu od putnika i proslijedit ćemo vam je nakon što putnik izvrši traženu uplatu.

6.6. Prije pružanja usluga prijevoza, morate provjeriti da li se usluga stvarno pruža pravom putniku ili je putnik izričito potvrdio da dozvoljava drugim putnicima da se voze pod putnikovim računom. Ako pogriješite u identifikaciji putnika, a plaćanje u aplikaciji naplati se osobi koja nije pružena ili nije odobrila Usluge prijevoza za druge putnike, tada ćemo toj osobi nadoknaditi cijenu. U tom slučaju nemate pravo primiti cijenu od nas. Uz to, za svako pogrešno primijenjeno plaćanje u aplikaciji imat ćemo pravo naplatiti vam ugovornu kaznu do 10 eura.

6.7. Imajte na umu da ćemo poravnati sve cijene karte ili napojnice plaćene putem plaćanja u aplikaciji prema iznosima koje ste nam dužni platiti (tj. Pokupi naknade i ugovorne kazne). Zadržavamo pravo da ispunimo bilo koju od vaših finansijskih obaveza prema bilo kojoj kompaniji Pokupi grupe, u tom slučaju ćemo steći pravo da podnesemo zahtjev protiv vas. Bilo koju od vaših finansijskih obaveza možemo poravnati s financijskim obvezama koje možete imati prema nama.

6.8. Ako vam ne budemo u mogućnosti platiti Naknade ili napojnice zbog toga što niste uključili detalje o svom bankovnom računu na svoj račun vozača ili ako su podaci o bankovnom računu pogrešno zabilježeni, tada ćemo zadržati takve isplate 180 dana. Ako nas ne obavijestite o točnim podacima o bankovnom računu u roku od 180 dana od datuma kada je uspostavljeno pravo potraživanja takvih plaćanja, vaše potraživanje u vezi s plaćanjem cijene karte ili napojnice koja vam nije prenesena istječe.

7. PODRŠKA KUPCIMA

Pružamo korisničku podršku za vozače u vezi sa upotrebom usluga Pokupi. Imamo pravo zaustaviti pružanje usluga korisničke podrške u slučaju da kasnite s bilo kojom uplatom više od 5 (pet) kalendarskih dana.

8. OCJENE I AKTIVNOST

8.1. Da biste garantirali visokokvalitetnu uslugu i pružili dodatno osiguranje putnicima, ovim potvrđujete da vam putnici mogu dati ocjenu i ostaviti povratne informacije u vezi sa kvalitetom usluga prijevoza koje ste pružili. Vaša prosječna ocjena bit će povezana s računom vašeg vozača i bit će dostupna putnicima u aplikaciji Pokupi. Ako utvrdimo da ocjena ili komentar nisu dati u dobroj namjeri, ova ocjena ili komentar možda neće biti predviđeni u izračunima vaše ocjene.

8.2. Pored ocjene, mjerimo vaš nivo aktivnosti i pružamo vam ocjenu aktivnosti koja se zasniva na vašoj aktivnosti u vezi sa prihvatanjem, odbijanjem, neodgovaranjem i ispunjavanjem zahtjeva za uslugu prijevoza.

8.3. Kako bismo pružili pouzdane usluge putnicima, možemo odrediti minimalnu prosječnu ocjenu i minimalnu ocjenu aktivnosti koju vozači moraju uspostaviti i održavati. Ako, nakon odgovarajućeg obavještenja od nas, ne povećate prosječnu ocjenu ili ocjenu aktivnosti na minimalni nivo u propisanom vremenskom periodu, vaš račun vozača automatski će biti suspendiran bilo privremeno ili trajno. Možemo ukinuti suspenziju vašeg računa ako je to zasluženo bilo kakvim vanjskim okolnostima ili ako se utvrdi da je suspenzija prouzrokovana sistemskom greškom ili lažnim ocjenama.

9. PREGLEDI TRŽIŠTA I KAMPANJE

9.1. Pregled tržišta. Možemo vam poslati, putem aplikacije Pokupi, računa računa vozača Pokupi, SMS-a, e-pošte ili drugih sredstava, preglede tržišta, kako bismo povećali vašu svijest o tome kada je potražnja putnika najveća. Takvi pregledi tržišta samo su preporučljivi i za vas ne predstavljaju nikakve obaveze. Budući da se procjene tržišnog pregleda temelje na prethodnim statistikama, ne možemo dati nikakve garancije da će stvarno stanje na tržištu odgovarati procjenama datim u pregledu tržišta.

9.2. Kampanje koje obećavaju minimalni prihod. Možemo također pružiti kampanje, pri čemu ćemo garantirati minimalni prihod ako pružite Usluge prijevoza u određenom roku. Ako vi ne dostignete navedeni minimum, nadoknadit ćemo jaz. Specifični zahtjevi i uvjeti bit će poslani putem aplikacije Pokupi, računa računa vozača Pokupi, SMS-a, e-pošte ili drugih sredstava. Imamo punu diskreciju prilikom odlučivanja da li, kada i kojim vozačima pružamo takve kampanje. Ako imamo opravdani razlog da sumnjamo na bilo kakvu prevarnu aktivnost, možemo zadržati vašu cijenu sve dok se sumnja za prevaru ne ukloni.

9.3. Kampanje za putnike. Također možemo povremeno organizirati razne kampanje putnicima u svrhu promocije Pokupi platforme. Ako se cijena putovanja koju putnici smanje smanji kao dio takve kampanje, isplatićemo vam naknadu u iznosu od novčane vrijednosti pogodnosti koja se nudi putnicima. Možemo izvršiti marketinšku nadoknadu protiv Pokupi naknade.

10. ODNOS VAS, SADA I PUTNIKA

10.1. Ovim potvrđujete i slažete se da pružamo uslugu informacionog društva i ne pružamo usluge prevoza. Pružanjem platforme Pokupi i usluga Pokupi, djelujemo kao tržište koje povezuje putnike sa vozačima kako bismo im pomogli da se efikasnije kreću po gradovima. Priznajete da pružate usluge prevoza na osnovu ugovora o prevozu putnika i da usluge prevoza pružate samostalno ili preko kompanije kao ekonomsku i profesionalnu aktivnost. Pokupi, kao operater aplikacije Pokupi, djeluje kao komercijalni agent vozača za posredovanje u zaključivanju ugovora između vozača i putnika, i na taj način, između ostalog, prihvaća uplate putnika i prosljeđuje isplate vozaču.

10.2. Priznajete da između vas i nas nije niti će biti uspostavljen ugovor o radu niti radni odnos. Takođe prihvatate da između vas i nas ne postoji zajedničko ulaganje ili partnerstvo. Ne možete se ponašati kao naš zaposlenik, agent ili predstavnik niti obavezivati ​​bilo koji ugovor u naše ime. Ako se zbog implikacija obaveznih zakona ili na neki drugi način smatrate našim zaposlenikom, ovim se slažete da se odričete bilo kakvih potraživanja protiv nas koja mogu nastati kao rezultat takvog impliciranog radnog odnosa.

10.3. Ne možete prenositi svoja prava i obaveze koje proizlaze iz Opštih uslova ili sporazuma na bilo koju treću stranu.

11. OBRADA OSOBNIH PODATAKA, PRISTUP PODACIMA

11.1. Vaši lični podaci obrađivat će se u skladu s Obaviješću o privatnosti, dostupnom na https://pokupi.me/me/izjava-o-privatnosti

11.2. Pokupi ima pristup svim ličnim podacima i ostalim podacima koji se pružaju ili generišu u vezi sa vašim korišćenjem usluga Pokupi. Pokupi će poduzeti sve razumne korake kako bi osigurao povjerljivost takvih podataka i pridržavao se svih primjenjivih Politika i zakona o privatnosti kad god ti podaci sadrže lične podatke. Osim ako drugačije nije predviđeno važećim Politikama i zakonima o privatnosti, Pokupi zadržava pristup takvim podacima i nakon raskida Ugovora između vas i Pokupija.

11.3. Imate pristup ličnim i drugim podacima koje ste pružili ili generirali u vezi sa vašim korišćenjem usluga Pokupi u onoj mjeri u kojoj su vam dostupni pod vašim računom vozača Pokupi putem aplikacije Pokupi. Poduzet ćete sve razumne korake kako biste osigurali povjerljivost takvih podataka i poštivali primjenjive Politike i zakone o privatnosti sve dok ti podaci sadrže lične podatke putnika.

12. ODGOVORNOST

12.1. Pokupi platforma se pruža na principu “kakav jeste” i “koliko je dostupan”. Ne izjavljujemo, garantujemo niti garantujemo da će pristup Pokupi platformi biti neprekinut ili bez grešaka. Budući da upotreba Pokupi platforme za zahtijevanje usluga prijevoza ovisi o ponašanju putnika, ne garantiramo da će vaše korištenje Pokupi platforme rezultirati zahtjevima za uslugom prijevoza.

12.2. U maksimalno dozvoljenoj mjeri prema važećem zakonu, mi, niti Pokupijevi predstavnici, direktori i zaposlenici ne odgovaramo za bilo kakav gubitak ili štetu koju biste mogli pretrpjeti kao rezultat korištenja Pokupi usluga, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

12.2.1. bilo koja direktna ili indirektna imovinska šteta ili novčani gubitak;

12.2.2. gubitak dobiti ili predviđena ušteda;

12.2.3. gubitak posla, ugovora, kontakata, dobre volje, reputacije i bilo koji gubitak koji može nastati prekidom poslovanja;

12.2.4. gubitak ili netačnost podataka; i

12.2.5. bilo koja druga vrsta gubitka ili oštećenja.

12.3. Finansijska odgovornost za nas u vezi s kršenjem Općih uslova ili sporazuma biće ograničena na 500 eura. Imaćete pravo zahtijevati naknadu štete samo ako smo namerno prekršili Opšte uslove ili sporazum.

12.4. Nećemo biti odgovorni za radnje ili neakcije Putnika ili suvozača i nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu koja bi mogla nastati vama ili vašem vozilu kao rezultat radnji ili nečinjenja Putnika ili suvozači.

12.5. Bit ćete u potpunosti odgovorni za kršenje Općih uslova, sporazuma ili bilo kojeg drugog primjenjivog zakona ili propisa i morate zaustaviti i otkloniti takvu povredu odmah nakon primanja odgovarajućeg zahtjeva od nas ili bilo kojeg državnog organa. Nadoknadit ćete nam bilo koji direktni i / ili indirektni gubitak i / ili štetu, gubitak dobiti, trošak, kaznu, novčanu kaznu do koje bismo mogli doći u vezi s vašim kršenjem Općih uslova, sporazuma i zakona i propisa. Ako Putnik iznese bilo kakve zahtjeve protiv nas u vezi s vašim pružanjem Usluga prevoza, tada ćete nam nadoknaditi takvu štetu u roku od 7 (sedam) dana od prijema odgovarajućeg zahtjeva od nas. U slučaju da imamo pravo iznijeti bilo kakve zahtjeve protiv vas, tada ćete nam nadoknaditi sve pravne troškove koji se odnose na procjenu štete i podnošenje zahtjeva za naknadu takve štete.

13. ROK, OBUSTAVA I PRESTANAK

13.1. Uslovi izričito navedeni u ovim Opštim uslovima stupaju na snagu od podnošenja prijave za prijavu. Ugovori i drugi uslovi stupaju na snagu čim vam se stavi na raspolaganje određeni dokument ili poruka i započnete ili nastavite pružati usluge prevoza na platformi Pokupi.

13.2. Ugovor možete raskinuti u bilo koje vrijeme obavještavanjem Pokupija najmanje 7 (sedam) dana unaprijed, nakon čega prestaje vaše pravo na upotrebu Pokupi platforme i Pokupi usluga. Pokupi može raskinuti Ugovor u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga po vlastitom nahođenju, obavještavajući Vas najmanje 3 (tri) dana unaprijed.

13.3. Pokupi ima pravo da odmah raskine ugovor i blokira vam pristup Pokupi platformi bez davanja bilo kakve prethodne najave u slučaju da prekršite Opšte uslove ili ugovor, bilo koji važeći zakon ili propis, omalovažite Pokupi ili nanesete štetu Pokupijinom brandu, reputaciji ili poslu kako je odredio Pokupi po vlastitom nahođenju. U gore pomenutim slučajevima možemo vam, prema vlastitom nahođenju, zabraniti registraciju novog računa vozača.

13.4. Takođe možemo odmah suspendovati (blokirati) vaš pristup Pokupi platformi i Pokupi Driver Pokupi Driver Account-u na period istrage, ako sumnjamo na kršenje Sporazuma ili prevara sa vašeg imena. Blok pristupa bit će uklonjen kad istraga opovrgne takve sumnje.

13.5. Cilj nam je pružiti najkvalitetniju uslugu svim putnicima, stoga nadgledamo aktivnost vozača na platformi Pokupi. Ako ne ispunite minimalne zahtjeve za uslugu, poput minimalne ocjene i ocjene aktivnosti, imamo pravo odmah raskinuti ugovor bez prethodnog obavještavanja.

13.6. Dodatni zahtjevi i zaštitne mjere predviđene Uredbom (EU) 2019/1150 (Uredba) primjenjuju se kada raskid Sporazuma ili blokiranje pristupa Pokupi platformi utiču na prava vozača ili kompanije koja koristi flotu Pokupi usluga za pružanje usluga Usluge prijevoza u državi članici Europske unije ili Europskom ekonomskom prostoru (država članica).

13.7. Tvrtka vozača i voznog parka iz odjeljka 13.6 (Poslovni korisnik koji posluje u državi članici) ima pravo osporiti raskid Ugovora, blokiranje i druge navodne nepridržavanja Pokupija sa Uredbom, u skladu s Internom žalbom -Pravila sistemskog rukovanja za poslovne korisnike Pokupija.

14. AMANDMANI

14.1. Pokupi zadržava pravo da u bilo kojem trenutku izmijeni ove Opće uvjete postavljanjem revidirane verzije na svoju web stranicu (https://pokupi.me) i obavještavajući vas (npr. Putem e-pošte, aplikacije Pokupi ili računa vozača Pokupi) kad god to bude bilo razumno Pokupija, takvi amandmani su materijalni.

14.2. Pokupi će dostaviti najmanje 15 dana unaprijed obavijesti (npr. E-poštom, aplikacijom Pokupi ili računom vozača Pokupi) o izmjenama i dopunama koje utječu na prava poslovnih korisnika koji posluju u državi članici, osim ako:

14.2.1. Pokupi podleže zakonskoj ili regulatornoj obavezi koja zahteva da izmeni Opšte uslove na način koji mu ne dozvoljava da poštuje period prethodne najave;

14.2.2. hitne su izmjene i dopune potrebne da bi se riješila nepredviđena i neposredna opasnost koja se odnosi na zdravstvene, sigurnosne ili kibernetičke rizike ili odbrana usluga Pokupi, putnika ili vozača od prijevara, zlonamjernog softvera, neželjene pošte ili kršenja podataka;

14.2.3. odlučili ste da se odreknete unaprijed obavještenog roka (npr. nastavljate koristiti Pokupi usluge nakon primitka obavijesti o izmjeni); ili

14.2.4. Prema razumnom mišljenju Pokupija, izmjene su korisne za vozače i ne zahtijevaju tehnička prilagođavanja od njih.

14.3. Ako se ne slažete sa izmjenama Opštih uslova ili drugih uslova Sporazuma, imate pravo raskinuti Ugovor prestankom upotrebe Usluga Pokupi i davanjem obavijesti o raskidu Pokupi. Raskid Ugovora stupa na snagu danom stupanja na snagu predložene izmjene i dopune, osim ako u vašem obavještenju o raskidu nije drugačije određeno. Vaša upotreba usluga Pokupi na ili nakon datuma stupanja na snagu izmjene i dopune predstavlja vašu saglasnost da se obavežete Općim uvjetima ili sporazumom, izmijenjenim i dopunjenim.

15. PRIMJENJIVO PRAVO I NADLEŽNOST SUDA

15.1. Opšti uslovi i sporazum uređivaće se i tumačiti i sprovoditi u skladu sa zakonima Crne Gore. Ako se spor koji proizlazi iz Općih uvjeta ili sporazuma ne može riješiti pregovorima, tada će se spor riješiti na Županijskom sudu.

16. OBAVIJESTI

16.1. Obavezni ste da nas odmah obavestite o svim promenama u vašim kontakt podacima.

16.2. Svaka obavijest koja se zahtijeva prema Općim uvjetima i Ugovoru bit će dovoljna ako:

16.2.1. dostavljeno lično,

16.2.2. poslano kurirom sa dokazom o dostavi,

16.2.3. poslano preporučenom poštom,

16.2.4. poslano e-poštom ili

16.2.5. dostupan putem aplikacije Pokupi ili računa vozača Pokupi.

16.3 Smatraće se da je primljeno svako obavještenje koje se pošalje ili pošalje u skladu s prethodnom klauzulom:

16.3.1. ako je dostavljeno lično, u trenutku isporuke stranci;

16.3.2. ako je dostavljen kurirom, na datum koji je kurir naveo kao datum kada je koverta sa obaveštenjem dostavljena stranci;

16.3.3. ako se šalje preporučenom poštom, 10. dana nakon predaje dokumenta pošti radi dostave stranci;

16.3.4. ako je dostupno putem aplikacije Pokupi ili računa računa vozača Pokupi, ili

16.3.5. ako je poslana e-poštom, na dan kada stranka koja prima e-poštu potvrdi primanje odgovarajuće e-pošte ili drugi dan nakon slanja e-pošte, pod uslovom da pošiljalac nije primio obavijest o grešci e-mail nije dostavljen stranci) i poslao je e-poštu ponovo sljedećeg kalendarskog dana i nije primio sličnu obavijest o grešci.

17. ZAVRŠNE ODREDBE

Ako se smatra da je bilo koja odredba Opštih uslova neprovediva, stranke će zamijeniti dotičnu odredbu izvršnom odredbom koja približava namjeru i ekonomski učinak pogođene odredbe.

Datum stupanja na snagu Opštih uslova: 01.11.2020.